ENG

Визитка Тина Попова

инж. Тина Попова

Експерт „Техническа инфраструктура“

Постъпил в НЦТР: 2015 г.

Образование: Магистър строителен инженер Технически Университет Виена, магистър хидроинженер

Опит и квалификации: Организация и подготовка на документи, работни срещи и обсъждания по въпросите на публично-частните партньорства. Значителен опит в изготвянето на тръжни документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки. Разработване на анализи на воден сектор в проекти и устройствени планове, планове за регионално развитие и на нормативни документи в областта на устройство на територията и регионалното развитие. Познания и опит в сферата на връзките с обществеността и координацията на проекти в сферата на териториалното и регионалното планиране. Участва като експерт оценка на допустимостта на проектите за финансиране по процедура BG161PO003-2.3.02„Енергийна ефективност и зелена икономика“ на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Значими проекти:
• Морски пространствен план на Р. България, 2020-2021 г.;
• MARSPLAN-BS II Проект (Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния) (01.07.2019 – 30.06.2021 г.);
• Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Актуализация 2019 г.;
• Социално-икономически анализ на районите в Република България 2018-2021 г.;
• Анализ и оценка на въздействието на климатичните промени върху градската среда (Световна банка) 2018 г.;
• Общ устройствен план на община (ОУПО) Малко Търново, 2014-2018 г.;
• Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, 2015 г.