ENG

Василка Симеонова

Касиер-счетоводител

Постъпил в НЦТР: 1994 г.

Образование: Средно специално по електрическо обзавеждане на промишлени предприятия

Отговорности: Отговаря за касовите разплащания, изготвянето на граждански договори с външни експерти и заплатите на служителите на дружеството. Отговорник по прилагане на системата за управление на качеството ISO 9001.