ENG

арх. техн. Апостол Рангелов

Специалист „Архитектура, CAD“

Постъпил в НЦТР: 1981 г.

Образование: Средно специално по строителство и архитектура

Опит и квалификации: Дългогодишен опит в разработването на общи и подробни устройствени планове. Познания в създаването на схеми и бази данни в сферата на устройственото планиране. Отлично владеене на CAD програми.

Значими проекти:
• Част от колективи, разработващи КПРО – Самуил, 2014, Сливо поле, 2013, Велинград, 2013;
• Част от екипи за изработване на ОУП на общини – Сливо поле, 2014, Панагюрище, 2013, Велинград, 2007;
• Участие в колективите, разработващи ОУП на населени места – Велинград, 2016, Асеновград, 2012, Чирпан, 2012, Горна Оряховица, Пазарджик, Свиленград;
• Участие в екипи, работещи по ПУП на населени места или части от тях – Горна Оряховица, Лясковец, Пазарджик, Велинград, Чирпан.