ENG

арх. Камелия Пешунова

Главен експерт „Териториално и селищно устройство“

Постъпил в НЦТР: 1983 г.

Образование: Магистър по архитектура

Опит и квалификации: Притежава дългогодишен опит в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Научен сътрудник в областта на териториалното и селищно устройство. Ръководител на научно-изследователски задачи с практическа приложимост и на множество устройствени проекти. Има опит в администрирането и контрола на процеси в сферата на териториалното устройство, придобит като главен архитект на гр. Мездра и на инвестиционното проектиране – като консултант с делегирани права за управление на инвестиционни проекти към Общинска администрация Смолян.

Значими проекти:
• Ръководител на екипи, работещи по Задание за изработване на ОУПО Бяла Слатина и опорен план, 2014 и ОУП на гр. Пещера, 2012;
• Ръководител на колективите, разработващи ПУП: м. Врачански балкан, 2014, ГКПП „Калотина“ и ГКПП „Салаш“, 2011, курортно туристическо ядро „Смолянски езера”, 2009;
• Ръководител на проект за Областна стратегия за развитие на област Сливен за периода 2014-2020 г., 2012.