ENG

ик. Вероника Пенкова- Иванова

Експерт „Икономически анализи“

Постъпил в НЦТР: 2008 г.

Образование: Магистър по публични финанси

Опит и квалификации: Експерт в изработването на социално-икономически и финансови анализи и прогнози към документи за устройствено и регионално планиране. Организация и подготовка на документи, работни срещи и обсъждания по въпросите на публично-частните партньорства. Значителен опит в изготвянето на тръжни документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки – над 100 броя. Познания и опит в сферата на връзките с обществеността и координацията на проекти в сферата на териториалното и регионалното планиране.

Значими проекти:
• Участник в екипи по изготвяне на документи, свързани с териториалното устройство: ОУПО Панагюрище – експерт социален анализ, 2013; ОУПО Сливо поле – експерт социално-икономически анализ, 2014; ПУП на 15-ти микрорайон Варна – експерт социално-икономически анализ, 2015; ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново – експерт икономически анализ, 2016; ОУПО Златоград – експерт икономически анализи и прогнози, 2016; ОУПО Хисаря – експерт икономически анализи и прогнози, 2016; ОУПО Ракитово – експерт икономически анализи и прогнози, 2016; ОУПО Полски Тръмбеш – експерт социално-демографски анализи и прогнози, 2016; ОУПО Добричка – експерт социално-демографски анализи и прогнози, 2016; ОУПО Пазарджик – експерт социално-икономически анализи, 2017; ОУПО Роман – експерт социално-икономически анализи и прогнози, 2018; Задание и опорен план на ОУПО Вършец – експерт социално-икономически анализ, 2018; ОУПО Гърмен – експерт социално-икономически анализ, 2020;
• Участие като ключов експерт социално-икономически анализ в колектива, разработващ ИПГВР на гр. Горна Оряховица, 2014;
• Участник в екипи по изготвяне на стратегически документи: ОСР на София-град 2014-2020 г. – експерт икономически анализи; ОСР на Сливен 2014-2020 г. – експерт икономически анализи; ОСР Стара Загора 2014-2020 г. – експерт икономически и финансов анализ; ОПР за същия период на община Омуртаг, 2013;
• Организация и подготовка на документи, работни срещи, обсъждания, семинари в работата по Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., 2012; ИПГВР на гр. София, 2012; ИПГВР на гр. Горна Оряховица, 2014;
• Опит в изготвянето на тръжни документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки – над 100 броя.