ENG

мат. Мария Новакова

Ръководител направление “Информационно осигуряване, ГИС и международни проекти”

Постъпил в НЦТР: 1993 г.

Образование: Магистър по математика

Опит и квалификации: Основен организатор и изпълнител на дейности, свързани с информационно осигуряване, анализ на потребностите от данни, обработка на информация. Притежава богат опит в областта на индикатори за анализ, оценка и мониторинг на процеси, имащи отношение към територията и в използването на ГИС технологии за обработка на данни с различни степени на подробност. Обширни познания и опит в изработване на анализи, оценки, прогнози и използване на подходящи информационни системи за целите на регионалното планиране и териториалното устройство.

Значими проекти:
• Ръководител на екипа, работещ по „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, 2015;
• Участие в колектив, като специалист ГИС, разработващ документа „Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони, за периода 2014-2020 г.“, 2013;
• Специалист ГИС в колективи, изработващи стратегически документи регламентирани със Закона за регионално развитие: Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., 2012 и Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2020 г., 2011; Регионални планове за развитие на Югозападен и Североизточен райони от ниво 2, 2012; Областни стратегии за развитие за периода 2014-2020 г. за следните области: Варна, Добрич, Търговище, София – град, Хасково, Сливен, Шумен, Кюстендил; ИПГВР на гр. София, 2012 и на гр. Добрич, 2012;
• Обработка на ГИС данни, анализи и визуализации към „Актуализиране на регионалните проучвания на зоната на активно влияние на София във връзка с прилагането на Европейската стратегия за полицентрично развитие на метрополните пространства и облекчаване на демографския натиск към София“, 2011;
• Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от V4+2 – подготовка и обработка на статистически и пространствени данни за територията на България за етап 1: 2009 г., обработка и анализ на данни за цялата територия на проекта за техническа инфраструктура и данни за България по всички теми: Етап 2: 2011 г.