ENG

ек. Емил Никитов

Главен експерт „Регионални анализи, екология и опазване на околната среда“

Постъпил в НЦТР: 1987 г.

Образование: Магистър по география, ландшафтознание и опазване на околната среда

Опит и квалификации: Проектантски и изследователски опит в областта на екологията, градоустройството, териториалното устройство и регионалното развитие. Преподавателски опит в областта на екологията. Регистриран експерт в МОСВ по ОВОС и ЕО в няколко основни направления, които покриват важни компоненти на околната среда – качество на атмосферния въздух, климат, води, природни компоненти. Участник в изготвянето на уведомления, искания за преценка за необходимостта от оценка, ОВОС и ЕО.

Значими проекти:
• Ръководител на Областна стратегия за развитие на област Хасково за периода 2014-2020 г., 2012;
• Участник в разработването на разделите за природните ресурси, защитените територии и екологичната обстановка в Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., 2012; Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2020 г., 2011; Регионални планове за развитие на Югозападен и Североизточен райони от ниво 2, 2012;
• Изпълняващ функциите на заместник-ръководител на екипите, разработващи междинните оценки на Областните стратегия за развитие на областите Монтана и Благоевград за периода 2005-2015 г., 2010;
• Участва в разработването на ОУПО Благоевград и на гр. Самоков;