ENG

Визитка Насер

урб. Жозеф Зен Насер

Експерт „Mорско пространствено планиране, стратегическо, регионално и трансгранично планиране“

Постъпил в НЦТР: 2019 г.

Образование: Магистър по „Урбанизъм“ – УАСГ

Опит и квалификации: Урбанист с насоченост към разгръщане на социално-икономическия и културен потенциал на населените места и регионите, основавайки се на екосистемните нужди.

Значими проекти:
• Морски Пространствен План на Република България;
• Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море, България и Румъния (MARSPLAN-BS II);
• Териториална стратегия за интегрирани мерки, финансирана от програма INTERREG – IPA CBC 2021 – 2027 Р. България – Р. Турция;
• Териториална стратегия за интегрирани мерки, финансирана от програма INTERREG – IPA CBC 2021 – 2027 Р. България – Р. Северна Македония;
• Териториална стратегия за интегрирани мерки, финансирана от програма INTERREG – IPA CBC 2021 – 2027 Р. България – Р. Сърбия;
• Социално-икономически анализ на районите;
• Национална Концепция за Пространствено Развитие 2013-2025. Актуализация 2019;
• Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона;
• Общ устройствен план на гр. Асеновград и прилежащите му землища;
• Общ устройствен план на община Роман;
• Участва в проучвания към Центъра на наука и проектиране на УАСГ, Катедра Градоустройство на УАСГ, Съюз на Урбанистите в България и като доброволец за проекта „София – град за хората“ на Ян Геел;
• По време на престоя си в Испания по програма Еразъм, изготвя магистърския си проект и прави проучвания за задачи на Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio към La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, включително и поставени от община Гранада.