ENG

Визитка Мутафчийска

Д-р урб. Ирина Георгиева Мутафчийска

Изпълнителен директор

Постъпил в НЦТР: 2021 г.

Образование: Магистър по Урбанизъм – Университет по архитектура, строителство и геодезия, Докторска дисертация по „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“

Опит и квалификации: Главен асистент в катедра Градоустройство на УАСГ от 2015 година, където преподава дисциплини: Регионално планиране, Проект за регион, Проект „Общ устройствен план на община или град“, Урбанистични политики и програми на ЕС, Стратегическо планиране, Урбанизъм и администрация и др.
Има опит като ръководител проекти по градски теми. Работи като експерт в областта на регионалното развитие и устройственото планиране. Част е от екипи разработващи научно-изследователски и приложни проекти, финансирани от програма Хоризонт 2020 и от Центъра на наука и проектиране на УАСГ.
Председател е на Управителния съвет на Съюз на урбанистите в България от юни 2019 до юни 2021 година.

Значими проекти:
• Проект „Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на качеството на градската среда“ финансиран от Програма Европа 2017 на Столична община съгласно Договор СОА17-ДГ56-434/16.05.2017г, ръководител проект, СУБ (2017);
• План за действие за територията на кв. „Манастирски ливади – изток“, район Триадица, включващ дейности по попълване на информационни дефицити, разработване на целеви и проблемен анализ и определяне на мерки за действие“ възложен от ОП Софияплан, ръководител проект, СУБ (2018);
• Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2; Принос в част: Териториално урбанистично развитие, НЦТР (2019);
• Картиране на документите за регионално планиране, Принос в част Наблюдение и оценка, НЦТР (2018);
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Габрово, ГД по ЗДД „Градска Визия“ (2013);
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево, (2014);
• Общински план за развитие на Габрово 2014-2020, ДЗЗД „Визия за Габрово 2020“, (2014);
• Общ устройствен план на община Маджарово, част: Социално-икономически анализи и прогнози, (2017);
• Проект „Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията“; Принос в част Оценка и анализ на административната практика в областта на устройственото планиране, НЦТР (2011);
• Общи и подробни устройствени планове като част от колектива на Легаплан КГ ООД, в това число ОУП на общините Мизия, Участие в части Правила и норми на ОУП на общините Марица, Варна, Шабла.

Научно – изследователски проекти:
• Energy CHOices supporting the Energy union and the Set-plan, (ECHOES), УАСГ, (2016-2019);
• Healthy corridors as drivers of social housing neighbourhoods for the co-creation of social, environmental and marketable NBS, (URBiNAT) (2018 – 2023).