ENG

арх. Стойчо Мотев

Главен експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, жилищна политика, туризъм“

Постъпил в НЦТР: 1988 г.

Образование: Магистър по архитектура

Опит и квалификации: Член или ръководител на екипи, разработващи общи и подробни устройствени планове и стратегически документи за регионано развитие на всички нива. Има значим професионален опит в сферата на жилищната политика – разработване на жилищни стратегии, програми, концепции и нормативни документи. Познания в развитието на местни и регионални продукти за екологичен и селски туризъм. Член на УС на Българска асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ). Опит в проектирането на жилищни и обществени сгради и подготовката на проектни предложения, адресирани към донорски фондове.

Значими проекти:
• Ръководител екип на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, 2015;
• Член на съвместния екип на НЦТР ЕАД и експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски, разработващ Концепция за туристическо райониране на България, 2014;
• Ръководител на колектива, работещ по Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 2014–2020 г., 2013;
• Член на екипите на Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2020 г., 2011 и Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., 2012
• Областни стратегии за развитие 2014-2020: Стара Загора (ръководител екип), Търговище, Шумен, Добрич, Варна, София, Кюстендил, Сливен и Хасково (член на екипа) – 2012-2013;
• Общински планове за развитие 2014-2020: Чирпан (ръководител екип), Велинград (член на екипа), Казанлък (член на екипа), 2013;
• Участие в колективи по изработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на София, Добрич, Търговище, 2012 и Горна Оряховица, 2014;
• Член на експертните екипи, работещи по ОУП, отговорен за част „Жилищни територии“ – гр. Бургас, 2008, Самоков, 2008, Благоевград, 2007, Варна, 2007, Сливен, 2006, Попово, 2007, Белене, 2007, Стара Загора, 2005, София, 2001.