ENG

Любка Миринска

Главен счетоводител

Постъпил в НЦТР: 1992 г.

Образование: Магистър по икономика на промишлеността

Отговорности: Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на НЦТР ЕАД. Извършва икономически анализи на стопанската дейност и осъществява вътрешен финансов контрол.