ENG

арх. Стефан Минчев

Главен експерт „Териториално и селищно устройство“

Постъпил в НЦТР: 1988 г.

Образование: Магистър по архитектура

Опит и квалификации: Дългогодишен опит в устройственото планиране и опазването на недвижимото културно наследство. Участва в екипи на НЦТР ЕАД при разработването на частите за културно наследство, при определяне на специфичните правила за управление и интегрирана консервация на недвижимото културно наследство. Притежава пълна проектантска правоспособност и Удостоверение за вписване в Публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство. Съвместява работата в НЦТР с преподавателска дейност по компютърно моделиране и анимация към Националната художествена академия. Има богат опит и в архитектурното проектиране.

Значими проекти:
• Ръководител на екипите, разработващи Концепции за пространствено развитие на общини (КПРО) – Каспичан, 2014 и Омуртаг, 2013;
• Ръководител на колективите за изработване на ОУП на градовете Шумен, 2010 и Костиндброд;
• Ръководител на множество ПУП – ПРЗ: „Контактна зона – Созопол – м. Провлака“, на квартали във Велико Търново, на логистичен център Костинброд;
• Ръководител на Плана за социализация на археологически резерват “Никополис ад Иструм”;
• Член на екипите и изпълняващ координационни функции в ИПГВР на градовете Горна Оряховица, 2014 и Търговище, 2012.