ENG

арх. Ира Кънева – Христозова

Главен експерт „Териториално и селищно устройство“

Постъпил в НЦТР: 1978 г.

Образование: Магистър по архитектура

Опит и квалификации: Опит в устройственото планиране и опазването на недвижимото културно наследство, притежава пълна проектантска правоспособност и Удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство. Ръководител на множество общи и подробни устройствени планове на общини, населени места, структурни единици (райони) на градове и производствени зони.

Значими проекти:
• Ръководител екипи за изработване на концепции за пространствено развитие на общини (КПРО) – Самуил, 2014, Сливо поле, 2013, Велинград, 2013;
• Ръководител екипи за изработване на общи устройствени планове на общини (ОУПО) – Сливо поле, 2014, Панагюрище, 2013, Велинград, 2007;
• Ръководител екипи за изработване на общи устройствени планове (ОУП) на населени места – гр. Велинград и с. Драгиново, 2016, гр. Асеновград, 2012, гр. Чирпан, 2012, гр. Горна Оряховица, гр. Пазарджик, гр. Свиленград;
• Ръководител екипи за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) – ПРЗ за преструктуриране на м. жк. „Обеля 1“ и „Обеля 2“, гр. София, 2006, ПРЗ на ТЕЦ Марица Изток 3, 2011, ПРЗ на район Запад I и II част, Пазарджик, 2011 и други в градовете Пазарджик, Чирпан и Горна Оряховица;
• Експерт „Културно наследство“ (определяне на специфичните правила за управление и интегрирана консервация на недвижимото културно наследство) в редица проекти, между които – ОУП на градовете Самоков и Благоевград, ОУП на общините Малко Търново, Асеновград и Панагюрище, Областна стратегия на област София-град.