ENG

урб. Милен Колев

Експерт “Урбанизъм, културно-историческо наследство”

Постъпил в НЦТР: 2007 г.

Образование: Магистър по урбанизъм

Опит и квалификации: Води кореспонденция с общинските администрации, НИНКН, НАИМ-БАН, историческите музеи и събира специализирана информация. Познава българските и международните нормативни документи в областта на културното наследство. Локализира и нанася върху специализирана схема обектите на НКН. Изготвя анализи и диагнози на нематериалното и материалното движимо и недвижимо културно наследство. Формира концепции за социализация на недвижимото културно наследство в разработваната територия.

Значими проекти:
• Участие в колективи на ОУП: гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, 2010; гр. Самоков и крайградската територия, 2009; курорт яз. Батак, 2009; община Каварна, 2008 – раздел „Урбанистична концепция“;
• Участие в колективи на ОУП на общини (гр. Добрич, 2015, Братя Даскалови, 2015, Сливо поле, 2014, Малко Търново, 2014, Кюстендил, 2014, Панагюрище, 2013) и населени места (гр. Велинград и с. Драгиново, 2016, гр. Чирпан, 2012, гр. Асеновград, 2012, гр. Стара Загора, 2010, гр. Самоков, 2009) – раздел „Културно наследство“;
• Член на екипи, разработващи ПУП – ПРЗ – жк „Обеля 2“, гр. София, 2008 и жк “Младост 1”, гр. София, 2007.