ENG

урб. Бойко Кермекчиев

Експерт „Урбанист, ГИС“

Постъпил в НЦТР: 2006 г.

Образование: Магистър по урбанизъм

Опит и квалификации: Значителен опит като член на екипи за разработване на устройствени планове (ОУПО, ОУП, ПУП, специализирани схеми за морски плажове) и документи за регионално и пространствено развитие. Умения за приложение на ГИС технологии в процесите на планиране на територията. Притежава пълна проектантска правоспособност от КАБ. Участвал в проекти в сферата на инвестиционното проектиране.

Значими проекти:
• Част от екипите, разработващи двата най-важни стратегически документа за регионално развитие – Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2020 г., 2011 и Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., 2012;
• Член на колективите по изработване на Регионални планове за развитие на Югозападен и Североизточен райони от ниво 2, 2012;
• Участие в изработването на няколко ИПГВР – Горна Оряховица, 2014, Търговище, 2012, София, 2012;
• Участие в изработването на няколко КПРО – Самуил, 2014, Сливо поле, 2013, Велинград, 2013;
• Участие в колективи за изработване на ОУПО Сливо поле, 2014, Панагюрище, 2013, Велинград, 2007 и на ОУП на населени места – Велинград, 2016, Шумен, 2010, Костинброд, Божурище.