ENG

арх. Петко Еврев

Главен експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, туризъм“

Постъпил в НЦТР: 1968 г.

Образование: Магистър по архитектура, доктор по териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

Опит и квалификации: Дългогодишен експертен, проектантски, изследователски, преподавателски и практически опит в областта на градоустройството, териториалното устройство, регионалното развитие. Притежава богат опит в администрирането на дейности за развитие на територии и в изследването, планирането и проектирането на туристическо устройство и строителство. Участие в разработване и прилагане на нормативни документи в областта на териториалното и селищното устройство и регионалното развитие. Има над 150 публикации в областта на архитектурата, градоустройството и териториалното устройство.

Значими проекти:
• Ръководител на колективи, разработващи стратегически документи за регионално развитие: Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2020 г., 2011; Регионален план за развитие на Североизточен район за периоди 2014–2020 г., 2012 и 2007-2013 г., 2005; Областна стратегия за развитие на Област Варна за периода 2014-2020 г., 2012;
• Член на съвместния екип на НЦТР ЕАД и експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски, разработващ Концепция за туристическо райониране на България, 2014;
• Ръководител или главен консултант на различни по вид и обхват разработки на територията на община Троян и област Ловеч: ОУПО Троян, 2014; Задание за ОУП на язовир “Сопот” 2007; Концепция за развитие на туризма в общините Тетевен, Троян и Априлци, 2006; ОУП на туристическа локализация към курорта Чифлика”, 2006; ПУП на Беклемето” 2005; Концепция за устройственото планиране на “Беклемето”, 2004; Устройствени планове на курортно-туристическите зони “Бели Осъм – Шипково”, “Троян – Беклемето”, “Язовир Сопот – Борима”; ТУП на Старопланинската част на Ловешка област; ПРЗ на с. Голяма Желязна и с.Чифлика;
• Ръководител или главен консултант на устройствени проучвания за изменение на ОУПО Благоевград, 2013; ОУП на гр. Самоков, 2010, на гр. Стара Загора, 2005, на КТЛ Боровец-Самоков-Бели Искър, 2005.