ENG

геогр. Димитър Димитров

Главен експерт „Регионални анализи, демография, социален сервиз, жилищна политика“

Постъпил в НЦТР: 1980 г.

Образование: Магистър по география

Опит и квалификации: Опит в сферата на жилищната политика и пазара на недвижими имоти и в разработването на социално-икономически анализи и прогнози към документи за регионално развитие и устройство на територията.

Значими проекти:
• Дългогодишен ръководител на ежегодно (до 2013 г.) възлаганите от МРРБ „Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар“;
• Ръководител на екипа, разработващ Инвестиционен профил на община Омуртаг, 2013;
• Ръководител на екипи, разработващи общински планове за развитие (ОПР) на общините Омуртаг, 2013, Казанлък, 2013 и 2005, Велинград, 2013, Тервел, 2005, Каварна, 2005 и Областна стратегия за развитие на област Търговище, 2013;
• Участвал е в разработването на ОУП на градовете София, Белене, Стара Загора, Благоевград, Самоков, Сливен, Попово, Созопол и др., ИПГВР на градовете Търговище, 2012 и Добрич, 2012; Интегрирани планове за градски транспорт на градовете Русе и Плевен.