ENG

инж. урб. Илиана Гергинска

Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“

Постъпил в НЦТР: 2000 г.

Образование: Магистър по урбанизъм

Опит и квалификации: Дългогодишен опит в областта на устройственото планиране, участник в колективи при разработване на градоустройствени проекти за Общи и Подробни устройствени планове, Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, стратегически документи за регионално и пространствено развитие. Умения за работа с ГИС: обработка, анализ и визуализация на данни в областта на устройственото планиране.

Значими проекти:
• Морски пространствен план на Р. България, 2020;
• ПУП – ПРЗ на парк „Кукуряк“, м. Овча Купел, гр. София, 2020 г.;
• ПУП за м. „Бобош-север“, р-н „Банкя“, гр. София, 2020 г.;
• План на ГКПП „Калотина“ и ГКПП „Салаш“, 2011;
• План на курортно туристическо ядро „Смолянски езера”, 2009;
• Задание за изработване на ОУП на гр. Пещера, 2012.