ENG

инж. Светла Василева

Главен експерт „Регионални анализи, транспортна и техническа инфраструктура“

Постъпил в НЦТР: 1973 г.

Образование: Магистър по електрически централи, мрежи и системи

Опит и квалификации: Участвала като член или ръководите на екипи за изработване на стратегии и планове за развитие на общини, области и райони от ниво 2. Има опит в изследване и планиране на енергийната инфраструктура, в разработване на проекти за развитие на техническата инфраструктура към устройствени планове и планове за регионално развитие и на нормативни документи в областта на устройство на територията и регионалното развитие. Познания и интереси в сферите на планиране на инфраструктурни коридори, енергийна ефективност, устойчиво развитие и трансгранично сътрудничество.

Значими проекти:
• Участва в екипите, разработващи Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2020 г., 2011, Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., 2012, Регионални планове за развитие на Югозападен и Североизточен райони от ниво 2, 2012;
• Ръководител на колектива по Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014 – 2020 г. и член на колективите на ОСР за същия период за областите Варна, Добрич, Търговище, Стара Загора, София, Кюстендил, Хасково, 2012;
• Член на колективите, разработващи ОПР за периода 2014-2020 г. на общините Велинград и Чирпан, 2013;
• Член на колективите, разработващи КПРО на общините Сливо поле и Полски Тръмбеш, 2013;
• Участие в разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София, 2012;
• Член на екипа, разработващ Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от V4+2, 2010.