ENG

инж. Стоян Букиков

Експерт „Транспортна инфраструктура“

Постъпил в НЦТР: 2013 г.

Образование: Магистър по транспортно строителство

Опит и квалификации: Притежава пълна проектантска правоспособност и опит в областта на устройственото планиране – планиране, проектиране и консултиране по част „Транспортна инфраструктура“. Основните му отговорности в изпълнението на устройствени планове (ОУПО, ОУП и ПУП) са свързани с развитие на комуникационно-транспортната инфраструктура на територията, обвързването й с регионалната мрежа и разработването на схеми на комуникационно-транспортните системи. Опит в разработване на стратегически документи в сферата на регионалното развитие по част „Транспортна инфраструктура“.

Значими проекти:
• Участва като експерт „Транспортна инфраструктура“ в разработването на множество ОУПО – Малко Търново, 2015, Троян, 2014, Кюстендил, 2014, Сливо поле 2014, Панагюрище, 2013, Велинград, 2007 и на ОУП на гр. Пещера, 2012;
• Участва в колектива, работещ по ПУП на м. Врачански балкан, 2014;
• Член на екипите по изработване на КПРО Сливо поле, 2013 и Велинград, 2013
• Член на екипите, отговорен за част „Транспортна инфраструктура“ на ОСР за периода 2014-2020 г. за областите: София-град, 2013, Хасково, 2012;
• Член на екипите, отговорен за част „Транспортна инфраструктура“ на ОПР за периода 2014-2020 г. за общините Велинград, 2013, Омуртаг, 2013, Чирпан, 2013.