ENG

Визитка Бобев

Арх. Иван Бобев

Изпълнителен директор

Постъпил в НЦТР: 2022 г.

Образование: Магистър по Архитектура – Университет по архитектура, строителство и геодезия, София.

Опит и квалификации: Преподавател в Архитектурен факултет при Университет по архитектура, строителство и геодезия, катедра „Жилищни сгради“. Ръководител екип в устройствено и инвестиционно проектиране. Значителен опит в планиране и опазване на недвижимо културно наследство. Притежава пълна проектантска правоспособност към КАБ и Удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165 от Закона за културно наследство.

Значими проекти:
• Ръководител мултидисциплинарни екипи за разработки в сферата на устройственото планиране (схеми, подробни устройствени планове и концепции).
• Ръководител екипи при разработването на инвестиционни проекти.
• Управление на инвестиционни намерения и реализации от предпроектни проучвания, устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство.
• Консервация, реставрация, адаптация и социализация на сгради, обекти на културно историческото наследство.