ENG

Диана Бакалова

Старши счетоводител

Постъпил в НЦТР: 1992 г.

Образование: Магистър по финанси и кредит

Отговорности: Води счетоводни регистри на дълготрайните материални активи на дружеството, извършва справки за разходите и междинно и годишно приключване на счетоводните регистри. Отговаря за договорите с наематели и системата за управление на качеството ISO 9001.