ENG

арх. Детелина Тотева Апостолова

Главен експерт „Пространствено и регионално планиране, териториално и селищно устройство“

Постъпил в НЦТР: 2008 г.

Образование: Магистър по архитектура

Опит и квалификации: Значителен опит в разработване на схеми, планове, концепции и стратегии в сферата на устройственото планиране, национално, регионално и трансгранично развитие. Притежава пълна проектантска правоспособност и Удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство.

Значими проекти:
• Ръководител на екипи на : Интегрирана териториална стратегия за развитие от ниво 2 на Югоизточен регион (2020), Изменение на Общ устройствен план на община Кюстендил (2019) Общ устройствен план на Община Гърмен (2020), Изменение на Общ устройствен план на община Братя Даскалови (2019), ПУП-ПРЗ на 15-ти микрорайон гр. Варна (2015); Общ устройствен план на Община Братя Даскалови (2016); ПУП-ПРЗ на местност „Белия камък“, гр. Кюстендил (2017); ПУП-ПРЗ на местност „Гърленски черешарник“, гр. Кюстендил (2017);
• Експерт в екипите на стратегически документи: Интегрирана териториална стратегия за развитие от ниво 2 на СЗР, СЦР, СИР, ЮЗР, ЮЦР – експерт устройство на територията; Морски пространствен план на Република България 2021-2035 – експерт функционално зониране взаимодействие море-суша и законодателна рамка; Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния MARSPLAN-BS II – експерт морски дейности и инфраструктура;
• Експерт териториално-устройствено планиране в екипите на ОУПО община Велинград (2009), ОУП на КК ”яз. Батак”(2008), ОУП гр. Чирпан (2013), ОУП гр. Асеновград (2013), ОУПО община Кюстендил (2016), ОУПО община Полски Тръмбеш (2016), ОУП гр. Велинград (2019);
ПУП – ПРЗ: жк „Младост“ 4 и жк „Обеля“ 1, София; р-н Централен, р-н Запад и бул. „Цар Освободител“, гр. Пазарджик; „ТЕЦ Марица Изток 3“, Бургас-Александруполис;
• Експерт културно-историческо наследство в екипите на: ОУП на община Асеновград, ОУП на община Полски Тръмбеш, ОУП на община Ракитово, ОУП на община Неделино, ОУП на община Кюстендил.