ENG

арх. Детелина Тотева

Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС”

Постъпил в НЦТР: 2008 г.

Образование: Магистър по архитектура

Опит и квалификации: Значителен опит в разработване на схеми, планове, концепции и стратегии в сферата на устройственото планиране и регионалното и градско развитие. Умения за систематизиране на информация за състоянието, проблемите и перспективите на територията с действащи устройствени схеми и планове и функционално-териториална организация. Притежава пълна проектантска правоспособност и Удостоверение за вписване в публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство.

Значими проекти:
• Ръководител на разработки с устройствен характер – ПУП-ПРЗ на 15-ти микрорайон гр. Варна (2015); Общ устройствен план на Община Братя Даскалови (2016); ПУП-ПРЗ на местност „Белия камък“, гр. Кюстендил (2017); ПУП-ПРЗ на местност „Гърленски черешарник“, гр. Кюстендил (2017); Изменение на Общ устройствен план на община Братя Даскалови (2019);
• Участие в колективи, разработващи ОУПО община Велинград (2009), ОУП на КК ”яз. Батак”(2008), ОУП гр. Чирпан (2013), ОУП гр. Асеновград (2013), ОУПО община Кюстендил (2016), ОУПО община Полски Тръмбеш (2016), ОУП гр. Велинград (2019);
• Член на екипи, разработващи ПУП – ПРЗ: жк „Младост“ 4 и жк „Обеля“ 1, София; р-н Централен, р-н Запад и бул. „Цар Освободител“, гр. Пазарджик; „ТЕЦ Марица Изток 3“, Бургас-Александруполис.