ENG

инж. Диана Антонова

Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“

Постъпил в НЦТР: 1998 г.

Образование: Магистър по промишлено и гражданско строителство и магистър по географски информационни системи и картография

Опит и квалификации: Притежава пълна проектантска правоспособност. Участвала е в колективи при разработване на градоустройствени проекти – общи и подробни устройствени планове, ИПГВР, стратегически документи. Притежава опит в обработка на данни, пространствени анализи и визуализации в ГИС среда. Познава отлично нормативната уредба, касаеща устройственото планиране на територията.

Значими проекти:
• Член на колективи, изработващи Общи устройствен план на общини (ОУПО) -Добричка, 2016, Добрич, 2015 и Каварна, 2014
• Член е на екипи по изготвянето на ОУП на градовете Ямбол (в ГИС среда), Кърджали и Пазарджик;
• Участие в екипи по изработването на ПУП на структурни единици, в т.ч. централни градски части от градовете Ловеч, Ямбол, Добрич, Кърджали, Балчик, Карнобат и др.
• Член на екипа за изработване на ИПГВР на гр. Добрич, 2014;
• Член на екипи за изработване на Концепции за пространствено развитие на общини (КПРО) – Вълчедръм, 2014 и Полски Тръмбеш, 2013;
• Член на колективи, изработващи ОСР за периода 2014-2020 за областите – Варна, Добрич, Търговище, София–град, Хасково, Сливен, Шумен, Кюстендил;
• Участие в разработването на стратегически документи за регионално и пространствено развитие – Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., 2012; Регионални планове за развитие на Югозападен и Североизточен райони от ниво 2, 2012.