ENG

Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество

< Назад към Международни проекти
< Назад към ГИС и бази данни
< Назад към Проекти по години

Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество

Задачата е част от проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, финансирана по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014. Базата съдържа данни и метаданни за целите на Програмите за трансгранично сътрудничество ТГС България – Турция, Сърбия и Македония. Обхваща данни за статистически показатели, координирани и съгласувани с представители на националните статистики на четирите държави. Показателите са на нивo NUTS3 (за България – области) и са групирани тематично. Времевият обхват варира за различните показатели, като най-краткият е четири години.
В рамките на задачата, съгласно договора и приложенията към него, НЦТР – ЕАД е разработил база от данни и метаданни за 96 показателя с териториален обхват – десет области, които са легитимни за тези три трансгранични програми, а именно Видин, Монтана, Перник, София, град София, Кюстендил, Благоевград, Хасково, Ямбол, Бургас. Използвана е официална информация от публикациите на НСИ по години за времевия период съгласно изискванията за всеки от индикаторите. Анализирани са някои по-особени случаи и са дадени коментари към тях. Според наличната и предоставена мета информация са направени сравнения по отношение на методиката за отчитане на индикаторите (националните статистики) от Републики Турция и Македония.

Година:
2015 – 2016

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
мат. Мария Новакова

Екип:
урб. Соня Григорова
урб. Калоян Карамитов
инж. Светла Василева
ек. Емил Никитов
ик. геогр. Димитър Димитров
адм. сътр. Тина Попова