BG

Общ устройствен план на град Чирпан

Наименование: Общ устройствен план на град Чирпан
Фаза: Предварителен, окончателен проект
Възложител: Община Чирпан
Разположение: Област Стара Загора, община Чирпан, град Чирпан
Обща площ: 7280 ха
Година: 2012 г.
Авторски колектив: арх. Ира Кънева – ръководител
арх. Д. Тотева, н.с.ик. Стойко Дошеков, екол. Емил Никитов, ком. обр. Ап. Рангелов, инж. Живка Зюмбюлева, л.арх. Красина Цекова

Цели: ОУП на землището на гр.Чирпан;

Задачи:

- Общият устройствен план на гр. Чирпан определя пространствената и функционална структура за развитие, комплексното устройство на града по структурни еденици и изследване на социалните параметри, елементите на системите “ Обитаване”, “ Труд” и “Отдих”;

- ОУП определя йерархията на структурата на трасетата на елементите на комуникационната мрежа, оразмеряване елементите на инженерните мрежи и зелената система;

Основни идеи: Проектът разработва разчетите на баланса на територията и дава насоки за разработването на подробните планове в урбанизираните територии.