BG

Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.

Наименование: Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Година: 2011 г.
Авторски колектив: Арх. Петко Еврев, проф. д-р арх. Веселина Троева, арх. Стойчо Мотев, инж. Светла Василева, Стойко Дошеков, инж. Надежда Ярловска, Димитър Димитров, Емил Никитов, Мария Новакова, арх. Ирина Ангелова, урб. Бойко Керемекчиев, инж. Диана Антонова, инж. Наталия Денева и др.

Националната стратегия за регионално развитие на Р.България (2012 – 2022 г.) е ключов документ в комплекса от стратегически документи за следващия планов период и основният по отношение на интегрираното развитие на регионите на страната.

Нейната задача е да даде стратегическа рамка за развитие като определи дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие на страната и даде стратегическите ориентири за разработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие на по-ниските териториални нива.

При разработването й екипът на НЦТР е направил:

• Комплексен социално-икономически анализ на регионите, вкл. SWOT анализ.

• Разработена е стратегическата рамка за развитието на регионите.

• Направена е обща оценка на финансовите ресурси за постигане целите на Националната стратегия за регионално развитие.

• Формулиране на критерии за оценка изпълнението на НСРР и определяне на индикаторите за оценяване изпълнението на целите и приоритетите на НСРР.

• Формулиране на стратегически насоки за разработване на Регионалните планове за развитие за периода 2014 – 2020 г.

• Разработване на надеждни механизми за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност.